Personuppgiftspolicy

KONTAKTA OSS ANGÅENDE DINA PERSONUPPGIFTER

Lexher AB med or. nr. 556447-3394, Torshshamnsgatan 35, 16440 KISTA, som benämns ”LEXHER”, ”vi, våra, vårt och oss” nedan är måna om att respektera och skydda dina personuppgifter. För att komma i kontakt med oss angående dina personuppgifter kan du välja följande sätt:

INFORMATION VI SAMLAR IN OCH BEHANDLAR

Vi behandlar personuppgifter du förser oss med när du exempelvis:

 • använder dig av våra tjänster, service och/eller säljer något till eller köper något från oss.
 • ringer till oss, har kontakt med oss via sms, e-post, chatt eller webbaserade forum och/eller formulär.
 • registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller anmäler dig till någon av våra aktiviteter.
 • reserverar, boka, planera, hålla eller deltaga på kurs i vår regi eller i våra lokaler.
 • deltar i undersökningar vi själva eller en tredje part administrerar åt oss
 • skickar in en fråga, kommentar eller synpunkt/klagomål till oss.

Sådan information innehåller typiskt ditt förnamn och efternamn, personliga och/eller professionella kontaktuppgifter, adress, mobil- och telefonnummer, e-postadress, faktureringsaddress, personnummer, datum och tid för vår kontakt med dig och/eller annan information du valt att ge oss. Det kan också röra sig om uppgifter om utskick och meddelanden du fått och tjänster du använt eller använder.

VARFÖR VI SAMLAR IN OCH BEHANDLAR INFORMATIONEN

 • Normalt sett för att kommunicera med dig för att tillhandahålla våra tjänster eller genomföra en affärstransaktion.
 • För att kunna ingå och fullgöra ett avtal med dig och/eller tillhandahålla de tjänster du, eller tredje part å dina vägnar, tagit kontakt med oss om.
 • För att vårda affärsrelationen med dig och för att kvalitetssäkra vår verksamhet.
 • För att kunna svara på dina frågor och hjälpa dig med dina önskemål.
 • För att kunna behandla och fullgöra pågående transaktioner och/eller åtaganden och/eller aktiviteter som du deltagit i och/eller direkt berörs av, som exempelvis bokningar, tidrapporter, fakturor, offerter.
 • För att skicka nyhetsbrev och information om intressanta aktiviteter och uppdrag till dig.
 • För administrativ eller annan lagligt grundad anledning och förpliktelse som åligger oss, som exempelvis bokföring.
 • För kommunikation som berör säkerhet, som att undersöka och förhindra brottsliga aktiviteter såsom ej auktoriserad access eller nyttjande av våra tjänster eller andra olagliga aktiviteter.

TILL VEM LÄMNAR VI INFORMATIONEN

 • Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av våra samarbetspartner och/eller en leverantör som vi använder oss av, som behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy och våra instruktioner.
 • Vi kan även komma att dela dina personuppgifter för att tillåta en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla, eller delar av, våra engagemang och tillgångar.
 • Vi kan också komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter som så begär.
 • Vi kan komma att behandla dina personuppgifter både inom och utanför EU och EES. Lexher kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och att dina uppgifter fortsätter vara skyddade av de mottagande parterna utanför EU och EES.

HUR LÄNGE OCH VAR VI BEHANDLAR INFORMATIONEN

 • Personuppgifter som vi behandlar i syfte att vårda våra affärs- och kundrelationer, följa upp kvalitén på våra tjänster, administrera de engagemang du har och tjänster du nyttjar hos oss, behandlas så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades eller samlades in för, såvida du inte meddelar att du vill ha kvar uppgifterna längre.
 • Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta kan innebära att en uppgift som har tagits bort ur ett system för att den inte längre är nödvändig för det ändamålet, kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke, eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.
 • Personuppgifter som vi behandlar om dig när avtal ingåtts sparas i tio år efter att avtal ingåtts. Detta beror på att informationen kan behöva användas i försäkringsfall och motsvarande.
 • Personuppgifter som vi behandlar för bokföringsändamål bevaras i sju år efter transaktionen i enlighet med gällande bokföringslagstiftning.
 • Dina personuppgifter kan komma att sparas under längre tid än vad som anges ovan om det behövs för att följa rättsliga krav eller myndighetsbeslut.

HUR VI SKYDDAR INFORMATION

Vi använder oss av lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa åtgärder utifrån en rimlig säkerhetsnivå, för att skydda dina personuppgifter. De sparas av oss i en säker och skyddad miljö som drivs av våra leverantörer av hosting och molntjänster som följer gällande lagstiftning och vår personuppgiftspolicy.

Även om vi kommer göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, så kan vi inte garantera säkerheten av den personliga information som du överför till oss; varje överföring är på din egen risk. Det vi kan säga är att när vi väl mottagit din information så kommer vi att använda stabila processer och säkerhetsfunktioner för att förhindra ej auktoriserad access.

DINA RÄTTIGHETER

Du kan när som helst, helt eller delvis, återkalla ditt samtycke om behandling av personuppgifter genom att kontakta oss via våra kontaktkanaler nedan. Vi kommer då att ta bort uppgifterna förutsatt att vi inte fortsatt behöver behandla dem för något ändamål som kan anses berättigat enligt denna personuppgiftspolicy, som exempelvis bokföringsmässiga skäl.

Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan när som helst begära att vi rättar uppgifter om dig som är felaktiga. Du kan också ha rätt att be oss radera eller begränsa de personuppgifter vi har om dig och att vi ger dig en kopia av dessa personuppgifter.

Om du inte har grund för din begäran eller din begäran är orimlig, t.ex. om du begär utdrag eller radering ofta och med korta intervaller, får vi antingen vägra att gå din begäran till mötes, eller ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnader som din begäran medför för oss.

Om du återkallar ditt samtycke, ber vi dig notera att detta inte påverkar lagligheten av den behandling som tidigare skett på grund av samtycket innan detta återkallades. Vi kan även under vissa omständigheter ha en annan rättslig grund för fortsatt behandling av dina personuppgifter enligt denna personuppgiftspolicy.

DU KAN NÅ OSS PÅ FÖLJANDE SÄTT